FANDOM


NK
N-1 The Secret of Nightland Night Keepers 5 8  ?
N-2 The Spy's Name Night Keepers 2 5  ?
N-3 Night Festival Night Keepers 5 8  ?
N-4 Times Difference War Yuk-Cheung Chun, Marc Lin feat. Misi Ke 6 9  ?
N-5 Fantasy Hotel Night Keepers 3 6  ?
N-6 Steven Bites Time Night Keepers 3 6  ?
N-7 The Cure of Sleep Night Keepers 2 6  ?
N-8 Choice Night Keepers 4 7  ?

Bên lề:

Đây là chương duy nhất có số lượng bài hát ít hơn 10.

Đây là chương cuối cùng được thêm vào Cytus.

Chương này giới thiệu ban nhạc Night Keepers.

Đây là chương duy nhất mà tất cả các bài hát đều có lời.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên