FANDOMĐộ khó của các bài hát được giới hạn trong khoảng từ cấp độ 1 đến 9. Cấp độ của các bài hát Khó chỉ có thể bằng hoặc cao hơn các bài hát Dễ.

De 1Đa số các bài hát Dễ có cấp độ từ 1 đến 6 (trừ trường hợp của L, với cấp độ của cả Khó và Dễ đều là 9).
Kho 9Đa số các bài hát Khó có cấp độ từ 6 đến 9 (trừ trường hợp của Alive: The New World, với cấp độ của cả Khó và Dễ đều là 1).


Cấp độ của tất cả bài hátSửa đổi

Xem trang: Cytus:Tất cả bài hát.

Cấp độ bài hát thay đổiSửa đổi

  • Mục này hiển thị các cấp độ thay đổi dành cho chế độ Khó.
  • Ở bản cập nhật 4.5, cấp độ của các bài được điều chỉnh và hoàn thiện trong khi ở bản 7.0, các biểu đồ nốt từ Chương 1 - Chương 3 được thiết kế lại.
  • Đây là các thay đổi chính thức.

Chương 1Sửa đổi

Bài hát Nhật trình thay đổi
Light up my Love 7 - 6 - 7
Ververg 6 - 5 - 7
Ververg II 7 - 8 - 9
Chemical Star 5 - 3 - 6
Visions 7 - 6 - 7
Les Parfums de L'amour 7 - 5 - 6
Retrospective 7 - 4 - 5
The Silence 7 - 6 - 7
D R G 7 - 5 - 7
Secret Garden 6 - 4 - 7
Hot Air Balloon 6 - 5

Chương 2Sửa đổi

Bài hát Nhật trình thay đổi
Iris 8 - 7
Sanctity 9 - 7
Sacred 9 - 8 - 7
Green Eyes 8 - 7 - 6 - 8
Nocturnal Type 9 - 8 - 7
Precipitation 8 - 6 - 8
Precipitation II 8 - 6 - 9
Hard Landing 9 - 8
Entrance 9 (biểu đồ nốt thay đổi)

Chương 3Sửa đổi

Bài hát Nhật trình thay đổi
Libera Me 9 - 7
COSMO 7 (biểu đồ nốt thay đổi)
Prismatic Lollipop 8 - 7
Spectrum 6 - 5
The Black Case 8 - 7
Saika 9 - 7 - 8 - 7 - 7 (biểu đồ nốt thay đổi)
Saika II 8 - 7

Chương 4Sửa đổi

Bài hát Nhật trình thay đổi
Darkness 7 - 8

Chương 5Sửa đổi

Bài hát Nhật trình thay đổi
Majestic Phoenix 9 - 7
Chocological 7 - 6
Recollections 8 - 9
Total Sphere 7 - 8

Chương 6Sửa đổi

Bài hát Nhật trình thay đổi
Selfish Gene 7 - 6
Realize 8 - 7
Logical Steps 7 - 8
Niflheimr 8 - 7 - 8

Chương 7Sửa đổi

Bài hát Nhật trình thay đổi
The Last Illusion 7 - 8
Quantum Labyrinth 6 - 7
Musik 6 - 7
Hercule 8 - 7
Aquatic Poseidon 7 - 8

Chương 8Sửa đổi

Bài hát Nhật trình thay đổi
Masquerade 8 - 9
Morpho 7 - 8
∅ Slit 7 - 8
Reverence 7 - 8