FANDOM


Nốt hay note là cơ chế chính của game, có hình dạng như bong bóng. Các nốt xuất hiện trong bài hát theo tiết tấu của bài hát và đường quét (scan line).

Nốt là nền tảng để tính điểm và TP trong game.

Có 3 loại nốtSửa đổi

Nốt chạmSửa đổi

Click Notes

Chạm khi đường quét đi qua nó. Điểm và TP được tính theo sự chính xác của người chơi.

Điểm TP Trạng thái
Perfect (100%) Perfect màu (100%) Nốt được chạm ngay khi đường quét đi qua giữa nốt.
Perfect đen (70%) Nốt được chạm khi đường quét không ngay giữa nốt (có thể hơi sớm hoặc hơi trễ).
Good (70%) 30% Nốt được chạm hơi sớm hoặc hơi trễ.
Bad (30%) 0% Nốt được chạm quá sớm hoặc quá trễ.
Miss (0%) 0% Nốt không được chạm.

Nốt rêSửa đổi

Drag Notes

Chạm khi đường quét đi qua và rê theo đường rê của nó.

Điểm TP Trạng thái
Perfect (100%) Perfect màu (100%) Đường rê được rê theo một cách hoàn hảo.
Perfect đen (70%) Đường rê được rê theo nhưng hơi sớm so với đường quét.
Good (70%) Không có
Bad (30%)
Miss (0%) 0% Đường rê không được rê hoặc được rê quá sớm hoặc quá trễ so với đường quét.

Nốt giữSửa đổi

Hold Notes

Chạm và giữ cho đến khi đường quét đi qua hết cây. TP được tính theo độ chính xác và thời gian khi giữ cây. Có thể giữ trước khi đường quét đến

Điểm TP Trạng thái
Perfect (100%) Perfect màu (100%) Nốt được giữ từ rất sớm hoặc từ đầu đến cuối cùng khi đường quét đi qua hết.
Perfect đen (70%) Nốt được giữ hơi trễ khi đường quét đi qua hoặc được thả ra khi cây chưa đầy hẳn.
Good (70%) 30% Nốt được giữ khá trễ khi đường quét đi qua hoặc được thả ra khi cây mới ở khoảng 1/2 đến 3/4 cây.
Bad (30%) 0% Nốt được giữ rất trễ khi khi đường quét đi qua hoặc được thả ra khi cây ở mức vừa đủ.
Miss (0%) 0% Nốt chỉ được chạm, hầu như không được giữ.