FANDOM


Tp

TP viết tắt của từ Technical Point (Điểm kỹ thuật). Điểm kỹ thuật được tính theo độ chính xác khi người chơi chạm các nốt.

Khác với Điểm, trong TP, kiểu nốt Perfect được chia ra làm 2 loại là Perfect màu và Perfect đen, đồng thời, phần trăm TP của Perfect đen, Good và Bad cũng đều thấp hơn để thể hiện sự chính xác nên TP được xem như là thang điểm thực sự của người chơi.

Phần trăm TP từng kiểu nốt:Sửa đổi

Kiểu nốt Phần trăm TP
Perfect Perfect màu100%
Perfect đen70%
Good30%
Bad0%
Miss0%

Công thức tính tổng TP:Sửa đổi

$ \text{TP} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{100}{\text{N}} \times \text{T(i)} \right) $

Trong đó:

  • N là tổng số nốt
  • i là thứ tự của nốt đang được tính
  • T(i) là phần trăm TP của nốt đó
 

Một công thức đơn giản để tính số Perfect màuSửa đổi

$ n_{Pm} \text{ = N} \times \left(\frac{\text{TP} - 70}{30} \right) $

Trong đó:

  • N là tổng số nốt
  • TP là tổng TP kết quả
 

Ghi chúSửa đổi

  • Nốt rê chỉ có Miss, Perfect đenPerfect màu.
  • Khác biệt giữa Perfect đen và Perfect màu:
Bperfect Cperfect
Chạm khi đường quét
chưa qua tâm nốt
Chạm khi đường quét
qua ngay tâm nốt

Thư viện ảnhSửa đổi