FANDOM


ImplosionMission

Phù hiệusửa

  • Immortal: Hoàn thành màn chơi mà không cần hồi sinh
  • Bloodless: Không bị nhận thiệt hại trong màn chơi
  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi
  • Stand Last: Không bị đánh ngã trong màn chơi ở cấp độ Khó
  • Senior: Hoàn thành màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùsửa

  • WM-1 Manticore
  • WM1- Trident
  • Exovore (phòng bí mật)
  • Octocon (phòng bí mật)
  • Rama

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên