FANDOM


Synapse On Fire

Phù hiệuSửa đổi

  • Rusher: Hoàn thành màn chơi trong 150 giây
  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • WM - 1 Alpha
  • Doom Spawn
  • Doom Fiend